ALFA Group Vector

Veiligheid, kwaliteit & certificering.

Veiligheid en kwaliteit bewaken is onderdeel van ons DNA.

Daarom zijn we iedere minuut van de dag bezig met uw en onze veiligheid. Tegelijkertijd streven we constant naar de hoogst haalbare kwaliteit van ons werk. We kijken hierbij niet alleen of het vandaag goed gaat, maar ook of het morgen nog beter kan.

We geloven er heel simpelweg in dat je samen meer, beter en veiliger kunt.

Al onze mensen werken mee aan het behalen van onze doelen en het naleven van de regelgeving op het gebied van Veiligheid, Kwaliteit, Gezondheid en Milieu. We creëren bewustzijn; spreken elkaar erop aan en stimuleren naleving op een positieve manier. We bespreken onze veiligheids- en kwaliteitsprestaties met elkaar, evalueren regelmatig en denken vooruit. Uiteindelijk zijn we afhankelijk van de werkhouding en de betrokkenheid van onze mensen en rekenen op hun integriteit en collectief gezond verstand.

We doen dit ook samen met onze klanten en partners; zo houden we elkaar scherp. Iedereen heeft zijn of haar eigen rol in het realiseren van de projectdoelen op een verantwoorde, ongeval-vrije en kwalitatief hoogwaardige manier.

Veiligheid.

Risico’s herkennen, classificeren en adresseren.

De veiligheid waarborgen van iedereen die voor en met ons werkt ligt aan de basis van iedere opdracht. We doen dit door doorlopend op kennis en bewustzijn van risico’s te sturen, de risico’s tastbaar te maken en het team te betrekken bij de controle op het herkennen van onveilige situaties en handelingen. Vervolgens sturen we samen met het team voortdurend bij.

 

Veiligheid creëren we samen.

Met heldere en eenduidige regels, de life-saving rules, spreekt iedereen dezelfde taal als het om effectief veiligheidsmanagement gaat. Door een gestructureerde risicoanalyse en -controle te combineren met praktische instructies en aandacht voor elkaar, houden we een gezonde risico-cultuur in leven. We zorgen voor elkaar onder alle omstandigheden door elkaar te steunen en te corrigeren en hiermee een veilige werkplek te creëren. Want uiteindelijk is niets belangrijker dan dat we allemaal veilig naar huis gaan aan het einde van de dag.

Kwaliteit.

Kwaliteit leveren is onze dagelijkse kost

Begrip en inzicht zorgen voor de juiste oplossing.

Nog voordat het project start, denken we met u mee en verplaatsen ons in de kwaliteitseisen van uw organisatie. We zorgen ervoor dat we uw verwachtingen en de eisen die worden gesteld goed begrijpen. Vervolgens zetten we onze expertise, ervaring én drive in om op maat gemaakte oplossingen, betrouwbare adviezen en diensten te leveren. We gaan alleen voor het allerbeste.

Samen verantwoordelijk.

We willen onze opdrachten met optimale kwaliteit leveren. Dit betekent dat we samen met de klant gedurende de uitvoering volledig voldoen aan de kwaliteitseisen en -wensen. Iedere ALFA medewerker spant zich daarbij tot het uiterste in. We garanderen dat het hele team de verwachtingen op het gebied van kwaliteit goed begrijpt en zich kritisch en oplettend opstelt ten opzichte van alle aspecten die samenhangen met kwaliteit.

Snelle en kundige besluitvorming.

Met het team beoordelen we alle aspecten van het uit te voeren werk. We houden zo op alle niveaus in de organisatie volledige focus op de kwaliteitsdoelstellingen. Iedere belanghebbende is bekend met de eisen vanuit wet- en regelgeving en de normen en de eisen vanuit de klanten. De ALFA mentaliteit houdt in dat iedere mening of observatie belangrijk is: alleen dan kunnen we doorlopend leren en verbeteren.

Doorlopend kennis en kunde ontwikkelen.

Kwaliteit, veiligheid, milieu en continu verbetering vereist een doorlopende investering in de ontwikkeling van onze mensen. Dat doen we door opleiding, training en samenwerking. Samen met onze partner A.C.C. Opleidingen voeren we een actueel trainingsprogramma voor onze mensen. Zo zorgen we dat we altijd de juiste en beste kennis, kunde en het materieel in huis hebben om ons werk veilig en goed uit te voeren.

Certificering.

Met behulp van onze certificaten stemmen we het veiligheids- en kwaliteitsproces af op de doelstellingen en eisen, en voeren we het consistent uit. Door dit in alle openheid en in nauwe samenwerking met u en uw organisatie aan te sturen, stellen we onszelf in staat om het werk binnen budget en volgens planning en doelstellingen af te ronden.

VCA-P

ISO 9001:2015

DIN & ISO 3834-2